-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-02-26 Wspólna Scena - TURNIEJ
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: 3M vs 3c
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Elite Mates vs 31337clan flaga
Rodzaj:LIGA I
Sędzia:flaga marlboro
Data:2006-11-02 19:00
Wynik:1:2
Fragi:455:431
Mapy:q2dm3, q2dm7, q2dm6
Wyniki:143:156, 118:124, 194:151
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Elite Mates flaga 31337clan
q2dm3
M0RPH-x47:23
Cleaner45:46
Ibogine27:59
alter_szu44:52
q2dm7
M0RPH-x65:44
Ibogine46:50
feeble44:55
alter_szu35:68
q2dm6
M0RPH-x37:34
Ibogine31:51
feeble30:34

Opis
WPROWADZENIE
Chc? na wst?pie przeprosi? wszystkich tych, którzy z niecierpliwo?ci? czekali na ten opis, a przede wszystkim - samych graczy. Mam na tyle du?o obowi?zków prywatnych, ?e nie by?em w stanie przysi??? cho? na godzin? i napisa? o tym meczu co? naprawd? pasjonuj?cego. Jednocze?nie ?ywi? nadziej?, i? czekanie na raport si? Wam op?aci...dzi?ki obszernej lekturze.

Pami?tam jak rok temu dyskutowali?my nad tym, gdzie powinien znale?? si? 31337 clan - czy w trzeciej, czy jednak w drugiej lidze. By?o sporo g?osów sprzeciwu przeciwko tej ostatniej propozycji. Niektórzy twierdzili ?e faworyzujemy wspominany team. Dzi? mo?na z ca?? pewno?ci? stwierdzi? i? mieli?my racj? - 3c by?o w takiej dyspozycji, ?e gdyby da? ich do trzeciej ligi, zniech?ci?oby to inne klany do grania, bo i tak wiadome by by?o, kto stanie najwy?ej podium. Dzi?ki temu, koledzy ace'a musieli da? z siebie troszk? wi?cej a to zdecydowanie wystarczy?o by bez litrów potu, zaj?? pierwsze miejsce i wywalczy? tym samym awans do ekstraklasy.

Elite Mates powraca do wielkiej gry. Sk?ad który niedawno zaprezentowali, niejednego przeciwnika przyprawi? móg?by o koszmar. Arcyutalentowany MORPH-x, zaprawiony w bojach Assasin, naginaj?cy prawa fizyki Ibogine czy quadrunner nie do zatrzymania, czyli Cleaner - to musi by? mieszanka wybuchowa. "I kto jest w stanie nam zagrozi??" - z takim wyzywaj?cym pytanie mogliby zwróci? si? do ka?dego klanu. Przypominam ?e przesz?o tydzie? temu odprawili z kwitkiem BoD. Tym razem z pewno?ci? szykowali si? na podobne zadanie, a tym samym utwierdzenie swojej pozycji w lidze.

Znalezienie serwera nie by?o problemem - ju? 10 minut przed rozgrywk?, oba teamy zapowiedzia?y ?e zagraj? na pifpafie. Moim jedynym zadaniem pozosta?o wej?cie tam i moderowanie tego arcyciekawego meczu...

Q2DM3
Zaczynamy od The Frag Pipe.
Sk?ad 3M : MORPH-x, CLEANER, Ib0ginE i Assasin.
Sk?ad 3c : Gerdt, ace, lukah i feeble.


Od samego pocz?tku zacz??y si? problemy. Czekali?my kwadrans na czwartego zawodnika 3M. Powód? Cleaner mia? laga, a LoCo mia? si? pojawi? dos?ownie za par? chwil. Po tych paru chwilach, otrzyma?em informacje i? wspomniany zawodnik si? nie pojawi. Powód? Awaria pr?du. Morph i reszta podj?li szybk? i zdecydowan? decyzj? - wo?amy Cleanera. Rzeczywi?cie, warunków do gry nie mia? najlepszych. Trudno, czas zacz??.

Pocz?tek bardzo mocny w wykonaniu 3M. Pent wzi?ty bodaj?e przez Morpha, z kolei quad to domena Cleanera. Ten start da? ?adn? zaliczk?, która za chwil? stopnia?a. Wszystko rozbi?o si? o railguna. To w?a?nie tutaj wida? by?o kolosaln? ró?nic? taktyki - o ile 3c gra tam jednym zawodnikiem (lukah), to w 3M gra tej pozycji opiera si? na tandemie Morph-x & Assasin. Dzi?ki temu faktowi, elitarny klan skupi? si? na rl, gdzie zadomowi? sie ace. Regularnie wynosi? rakiet? za rakiet? i skutecznie blokowa? doj?cie przeciwników do quada. feeble zacz?? wyczynia? cuda, dwoi? si? i troi?. Zyskiwali przewag?, cho? najcz??ciej quad d?ugo si? nie utrzymywa?.

Jak wspomina?em, railgun to najbardziej przejmowana pozycja. Raz widzia?em tu lukaha, wspomaganego od czasu do czasu przez Gerdta, innym razem Morph-x'a z Assasinem. ?wietnie ?e 3M dawa?o sobie tutaj rad?, tylko ich strata ci?gle si? powi?ksza?a. W ko?cu zauwa?yli przyczyny swoich niepowodze? - to rl by?a tym kluczowym miejscem na mapie. Za chwil? pojawi? si? tam Assasin, który zacz?? regularnie wykurza? ace'a by wreszcie zniech?ci? go do wchodzenia tam.

To by? niew?tpliwy prze?om w grze - przewaga 31337 clanu zacz??a regularnie topnie?, by pod koniec mapy ustabilizowa? si? na poziomie 9-15 fragów ró?nicy. By?y momenty ?e ju? by?em przekonany i? b?dzie to ostatecznie mapa 3M. O wszystkim zadecydowa?y trzy ostatnie quady, z czego dwa przechwyci? feeble. Ostatni, który pojawi? si? jakie? pó? minuty przed ko?cem mapy, nie mia? wi?kszego znaczenia. 156 do 143 dla 3c!

Graczem mapy zostaje 3c.feeble za du?y wk?ad w zwyci?stwo na tej mapie. GG!

Q2DM6
Za zgod? 3M, zmienili?my kolejno?? map i jako pierwsz? zagrali?my dm6.
W sk?adzie 3c za ace'a wchodzi alter_szu.
Sk?ad 3M pozosta? bez zmian.


Problemy pingowe Cleanera nie sko?czy?y si?. Zaryzykowa? jednak rozegranie tej mapy. Op?aci?o si?, bowiem pocz?tek to zdecydowana dominacja kolegów Ibo. KIa?dy quad regularnie wynoszony, praktycznie wszystkie pozycje pod kontrol?... czego wi?cej chcie?? Mo?e tylko to rg, którego skrz?tnie pilnowa? lukah i rzadko dawa? si? wykurzy? na d?u?ej. Zawodnicy 3c wygl?dali jakby nadal byli pod wra?eniem poprzedniej mapy i nie mogli wyj?c z podziwu.

Prze?om nast?pi? w 10 minucie meczu. Ping Cleanera znów by? taki, i? o normalnej grze nie by?o mowy. Wyszed?, przy stanie ponad 40 fragów przewagi na korzy?? swojego teamu. Wiedzia?em ?e teraz zacznie si? nerwówka i tylko kwesti? czasu b?dzie kiedy ten zadatek zostanie stracony. Co ciekawe, 3c sz?o to bardzo niezgrabnie. Nadal nie zmienili swojego nastawienia do gry i tylko faktowi gry czterech na trzech, mog? przypisa? swoje zwyci?stwo. Cleaner parokrotnie pojawia? si? jednak ping pozostawa? niezmieniony. Dopiero 2 minuty pod koniec mapy wreszcie 3c uda?o si? zremisowa? i uzyska? nieznaczn? przewag?. Mimo to, szanse obu teamów na zwyci?stwo pozosta?y do ko?ca nieprzes?dzone. Ostatecznie 3c wygrywa dm6 sze?cioma fragami, 124 do 118.

Graczem mapy zostaje [3M.MORPH-x], znów najja?niejszy punkt dru?yny i cz?owiek który móg? przes?dzi? ?e nawet z takimi problemami s? bliscy zwyci?stwa.

Q2DM7
Gracze 3M my?leli, ?e gra si? tylko 2 mapy i gremialnie opu?cili serwer. Zaj??o nam troch? czasu ponowne zwerbowanie wszystkich. A by?o warto bo do rozegrania pozosta?o jeszcze The Pits.

W 3c za Gerdta wraca ace.
W 3M za Cleanera pojawia si? niespodziewanie... sCore
.

Mo?emy zaczyna?. To chyba najbardziej waleczna plansza spo?ród tych trzech. Wreszcie 3M mia?o stabilny sk?ad przez ca?e 20 minut i od razu prze?o?y?o si? to na wynik, który niew?tpliwie by? dla nich korzystny. Walka by?a zaci?ta, jak zreszt? jest zawsze na dm7. Pozycje zmienia?y si? z minuty na minut?. Na rl raz widzia?em Ibogine'a, by za chwil? zjawi? si? tam alter_szu. Nie inaczej dzia?o si? na ra, gdzie wymienia?y si? pozycj? duety, a nawet tercety. Ssg zosta?o zaniedbane przez 3M ale nie przseszkadza?o im to w zwi?kszaniu swojej przewagi.

Moim zdaniem, o wygranej 3M zadecydowa?o lepsze pilnowanie armora. MORPH-x znów pokaza? si? z lepszej strony i to on by? liderem, który trzyma? Assasina i sCore'a przy sobie. Troszk? bezradne 3c nie mia?o pomys?u jak t? grup? odpowiednio rozbi?, st?d 5 minut przed ko?cem meczu feeble dokonuje nieoczekiwanej zmiany. Wyra?nie by?o wida?, i? nie gra?o mu si? tutaj najlepiej. Za niego przychodzi V!ct!M, który - jak sam przyzna? - by? zszokowany tak? decyzj?. Moim zdaniem, feeble niedobrze wybra? moment na takie zmiany. By? to ju? moment, kiedy 3M wyra?nie zacz??o odstawa?. W tym momencie, V!ct!M nie by?by w stanie nic zmieni?.

Ostatecznie 3M wygrywa t? map? 194 do 151, cho? to 3c wygrywa ca?y pojedynek 2:1 w mapach.

Graczem mapy zostaje [3M.MORPH-x]. Znów wykaza? si? ?wietn? gr? na ra i tym samym zadecydowa? o zwyci?stwie swojego klanu.
Graczem meczu nie móg? wobec tego zosta? nikt inny jak [3M.MORPH-x]. Takiego tytana pracy nie powstydzi?by si? ?aden klan.

WNIOSKI

Mecz : Pojedynek zapowiada? si? na szlagier nie tylko kolejki ale te? ca?ej rundy jesiennej. Z du?ej chmury ma?y deszcz - problemy kadrowe 3M popsu?y atmosfer? meczu. Mimo to jest co ogl?da?; ka?dy team powinien z pewno?ci? obejrze? sobie demka by zobaczy? jak nale?ycie gra si? pozycje.

Elite Mates : Szkoda ?e nie pokazali?cie pe?ni swoich mo?liwo?ci. Na pewno mo?ecie teraz broni? si? argumentem, i? 2 mapy rozegrali?cie praktycznie 3/4, jednak ju? nied?ugo nikt nie b?dzie zwraca? na to uwagi. B?dzie liczy?o si? tylko to, ?e przegrali?cie z 3c. Zacznijcie lepiej pilnowa? sk?adu na mecz a szans? na rewan? b?dziecie mieli ju? nied?ugo.

31337 Clan : ?wietnie rozegrana dm3 jednak na dm6 popadli?cie chyba w samozachwyt, co odbi?o si? na grze. Przez 10 minut m?czyli?cie si? by rozbi? graj?cy w trójk? team 3M. Nie mo?e by? takiego podej?cia je?li my?licie o podium. To jeszcze nie koniec rozgrywek i warto na ka?dej mapie - niewa?ne czy z gorszym czy z lepszym przeciwnikiem - dawa? z siebie maksimum mo?liwo?ci.

Serdecznie prosz? feeble'a i MORPH-x'a o przes?anie mi swoich demek z map na których zostali wybrani na gracza mapy, na adres mailowy marlboro@fearfactory.pl

screenscreenscreen
Komentarze

V!ct!M
avatar
2006-10-29 20:48 
Ale śmieszne dm7 :| Nie gram w ogóle w q2 i miałem nie grać w meczu a tu nagle ni z tego ni z owego 5 minut przed końcem gry makek aka feeble mnie woła na serwer. 8|
cahir
avatar
2006-10-29 20:55 
bo widzisz.
zapisanie sie do plq2 zobowiazuje nie tylko do komentownia i obstawiania wyniku na #plq2, ale tez do brania czynnego udzialu w tej lidze [:

gg
3c.lukah
avatar
2006-10-29 21:00 
gg
feeble
avatar
2006-10-29 21:43 
vicek nie pierdol emo szkoda problemow clna , pewnie by bylo odwrotnie . fajne dm3 . gg
V!ct!M
avatar
2006-10-29 21:56 
aha i jeszcze makek zegakek na siłę chciał grać w I div EQ2L i nas teraz ownują emo

Edytowany: 2006-10-29 22:01
KuBi
avatar
2006-10-30 00:19 
hehe GG emo V!ct!M emo
KuBi
avatar
2006-10-30 22:18 
co z tym meczem ?? emo
eon
avatar
2006-10-31 00:34 
jaki wynik ?
V!ct!M
avatar
2006-10-31 00:55 
2:1 dla 3c
dsLEFTY
avatar
2006-10-31 00:59 
a jakies screeny, demka, autografy ?
V!ct!M
avatar
2006-10-31 12:12 
Nie przewidziano emo
3c.lukah
avatar
2006-11-03 17:26 
ojojoj emo 5 dni temu byl ten mecz a nawet wyniku nie ma emo emo gw
feeble
avatar
2006-11-05 11:07 
łał super raport , szkoda ze tak dlugo , ale lepiej pozno niz wcale . motm dm3 ? imo chujowo zagralem , ale to ty obsowales ;]
eon
avatar
2006-11-05 12:02 
czu q2dm7 to nie przypadkiem Slimy place ;] a the pits to chyba q2dm5 ;p
F1ghter
avatar
2006-11-05 12:54 
emo
marlboro
avatar
2006-11-05 13:30 
Czasami feeb o graczu meczu decyduje - przynajmniej moim zdaniem - jedna akcja meczu, która mogła mieć kolosalne znaczenie dla wyniku. W tym przypadku Twoje dwa quadruny pod koniec mapy przypieczętowały zwycięstwo i zwolniły pogoń 3M za wyrównaniem ;]
3c.lukah
avatar
2006-11-05 13:56 
:] nom ladnie napisane dobra robota ... ale marlboro mowisz ze o graczu meczu decyduje 1 akcja... bez obrazy feeb ... ale caly mecz raczej byles w cieniu b.dobrze grajacego gertda ... dzieki to ktoremu wyniosles te dwa ostatnie quady... emo i dzieki to ktoremu dowieźlismy te zwyciestwo do konca ... marl ... napisales ze popadlismy z samozachwyt na dm6 :] nie prawda raczej ciezko wygrac z repa polski na jakiej kolwiek mapie i zeby nie lag cln'a bylo by 2:1 dla 3m... emo dzieki za gre jestem pewien raczej ze w 2 rundzie skopią nam dupska :]
M0RPH-x
avatar
2006-11-05 14:18 
GG fajny raporocik lukah repra to my kiedys bylismy teraz to my jestesmy banda emerytow i rencistow emo
3c.lukah
avatar
2006-11-05 15:06 
morph emo tak czy inaczej macie samych najlepszych graczy aktualnie starych ale jarychemo wiec jakby nie patrzec to reprezentacja ;P gl w nastepnych meczach ;]
ads
avatar
2006-11-05 17:07 
demka demka
feeble
avatar
2006-11-06 20:36 
demo Gerdta z dm3 na razie

http://q2scene.net/ds/index.php?op=dd1&id=1162827504
P1mp
avatar
2006-11-06 21:47 
gg dla obu teamow i gw dla marlboro za raport
P!o
avatar
2006-11-06 21:58 
Raport lux emo Z resztą jak każdy opis Marla emo

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.044
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl