-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: tOk vs q2e
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Team On-Line Killers vs Quake 2 Executors flaga
Rodzaj:LIGA I
Sędzia:———
Data:———

Opis
Mapa : q2dm8

Od samego pocz?tku mapy q2e prowadzi i nie oddaje prowadzenia niemal do ko?ca. Pierwszy PS dla tok, wzi?ty przez nie wiem kogo ale obdarzony zaraz zostaje nim Jol. Mimo power-upa dla tok góra mapy przez ca?y czas w posiadaniu gaava i jego kolegów. Nast?pny PS w?druje w?a?nie do niego a kolejny do brooma, co pozwala im utrzyma? przewag? 10-15 fragów. Niestety gaav traci PS-a ale nie robi wielkiej szkody dla q2e gdy? broom czy?ci na dole wszystko jak mo?e i biega co chwile na HB po celsy. Tok stara si? odbi? gór? mapy, przegrupowuje si? cz?sto na HB i atakuje. Przez praktycznie ca?e 20 min wynik +10-15 fragów dla q2e. Jednak gdy broom traci PS-a sytuacja ulega zmianie tok zaczyna odrabia? i na kilka minut przed ko?cem jest ró?nica 5 fragów. W tym czasie gaav ma 2 PS-y ale zostaje z nimi ubity . Jednak w tok te? zachowa? si? PS , z którego korzysta? Sil, ale nie za d?ugo. No i na minut? do ko?ca q2e jeszcze wygrywa kilkoma fragami. W tej ostatniej minucie nikt ju? nie ma PS i toczy si? zawzi?ta walka. Na 10 sekund do ko?ca tok wychodzi pierwszy raz na prowadzenie wynik 101:100 dla tok, ale nieszcz??liwy cerat Jola i jest 100:100. dos?ownie 2-3 s do ko?ca jest remis, ale broom ubija sil-a i q2e wygrywa szcz??liwie t? map? 101 do 100.

Gracz mapy: Broom

Mapa: q2dm6

Tok mia?o dobry pocz?tek. Kabal wynosi pierwsze quady, skrupulatnie stara si? odbi? RG, ale gaav potrafi uciec od quada i po chwili z powrotem odbija RG. Tylko te pierwsze kilka minut nale?a?o do tok. Q2e po kilku minutach mia?a pe?n? kontrole nad map? i po prostu fragowa?o. Broom BFG, gaav RG , ivers QUAD/exit, a Regi zaj?? si? noszeniem power-upa. Toki stara?y si? odbi? cokolwiek ale bez wi?kszych efektów. Ogl?daj?c mecz odnosi?o si? wra?enie ze nikt z tok nie gra bfg. Broom z ?atwo?ci? zbiera? ka?de bfg i pomaga? wsz?dzie jak tylko móg?. Je?eli by?a potrzeba odbija? Quada i RG za ka?dym razem. Co u?atwia?o bardzo gr? q2e, które mog?o swobodnie porusza? si? po mapie i zdobywa? kolejne fragi. Tak by?o do ko?ca na tej mapie po wyniku mo?na wywnioskowa?, ?e tok nie zaj??o ?adnej pozycji na d?u?szy czas.
Na tej mapie pewna wygrana q2e z tok 170 do 88.


Gracz mapy: Broom

Mapa: q2dm7

Ostatnia mapa równie? nale?a?a do q2e od pocz?tku przewaga ko?o 20 fragów. RA w posiadaniu q2e, SSG/HB zaj??o tok, a o RL ca?y czas trwa?a walka. Raz nale?a?o do tok, a raz do q2e. Jednak tok nie potrafi?o skutecznie odbi? RA , czasem uda?o si? im wynie?? REDA, ale to zdarza?o si? bardzo rzadko. Obserwuj?c gr? wida? by?o, i? q2e skupi?o si? na RA i nie mia?o zamiaru odda? go w r?ce eremy. Ivers i Gaav bronili RA jak tylko mogli, czasem Ivers biega? na SSG/HB ubija? tam eremy gdy? tam tok przygotowywa?o si? do ataku na REDA.
Przewaga q2e osi?ga?a +30 fragów przez wi?kszo?? czasu meczu. Na koniec tok panicznie chce dogoni? q2e i zauwa?y?em, ?e 3 graczy biega?o odbija? REDA mimo to, i? uda?o im si? go odbi?, za chwile ponowna strata bo zazwyczaj po takim ataku zostawali tam na killu. Q2e w ostatnich minutach ju? raczej lu?no gra?o, wiedzieli ze ta przewaga któr? maj? pozwoli im zwyci??y? ta map? i ca?y mecz 3:0. Wynik ostatniej mapy to 161 do 147.


Gracz mapy: Ivers

Gracz meczu: Broom


screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.044
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl