-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: [ex-r] vs =PFH=
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Ex-Rebels vs Play for Honor flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:1:2
Fragi:311:347
Mapy:q2dm3, q2dm2, q2dm7
Wyniki:115:90, 68:126, 128:131
Dema:———

Opis
WPROWADZENIE
O godzinie 21, bart poprosi? mnie czy by?bym skory pos?dziowa? mecz jego klanu z klanowiczami warmana. Od razu wyrazi?em zgod? i by?em pewien ?e bardzo szybko rozpoczniemy ten mecz. Oczekiwania rozmin??y si? z rzeczywisto?ci?.
Przez ponad godzin? nie doszli?my do jakichkolwiek pomys?ów gdzie nale?y rozegra? mecz.Kubusie nie pasowa?y rebelsom, toya pfh, a vipery i sq by?y zaj?te (inne mecze ligowe). Pomimo moich gró?b ?e narzuc? server jak si? nie dogadaj?, nic to nie dawa?o. Kiedy wybrali?my ju? jakich? server, okaza?o si? ?e rebelsom ca?kowicie server nie pasuje. [r] byli gotowi da? nawet w/o...
Ja ju? osi?gn??em apogeum nerwicy...Pfh chcia?o mimo to gra?. W ko?cu (!) kto? z [r] powiedzia? ?e zagra na lagu na sq bg byle by zagra?. Jak si? okaza?o na szcz??cie nie mia? laga co pokazywa? mu Eye/Qview. Mogli?my wreszcie (by?a ju? 22:30) rozpocz??.
Q2DM3
Sk?a [r] : brt, sho, hzi i roAch.
Sk?ad : badziej, kisiu, warman i blesh.
Mecz zacz?? si? bardzo wyrównanie. Od razu te? nast?pi?o dzielenie ?upów - pfh z badziejem na czele zajelo rg, natomiast [r] skoncentrowali swoje wysi?ki na wynoszeniu quadów. Sztuka ta udawa?a im si? naprawd? ci??ko, zwa?ywszy na to ze kiedy hzi wzi?? nawet q, to kolesie z pfh albo szybko go fragowali albo tak si? kryli ?e quadrun mia? 2 fragi!
Rebelsom gra?o si? te? ci??ko z powodu lagu roacha, który mia? pingi od 40 do 100 i non stop wtyki i by? ?atwym celem. W ko?cu wyszed? i na ostatnie 5 minut pojawi? si? cxu.
Meczyk by? ca?y czas w miar? wyrównany, a przewaga by?a raz po stronie r a drugi raz - po stronie pfh.
W pewnym momencie pfh przypomnia?o sobie o q i zacz??o przeszkadza? a potem samemu wynosi? q w czym najwi?kszy udzia? mia? duet blesh i badziej. Zacz??a si? nerwówka - r mimo to zdobywa?o fragi a pfh nie mog?o obj?? prowadzenia.
Zadecydowa?y ostatnie 2 minuty i jeden gracz - bart. Zgarn?? 2 ostatnie quady, zainkasowa? blisko 10 fragów, oczy?ci? wszystkie pozycje. [r] szybko zwi?kszyli przewag? i mogli cieszy? si? wygran?. 115 do 90 dla Rebelsów.
Graczem mapy zostaje [r]brt za ofiarn? gr? przez ca?y mecz i ostatnie 2 minuty, które zdecydowa?y o zwyci?stwie jego klanu. GG!
Q2DM2
Przenosimy si? na Tokay's Towers.
Sk?ad [r] : hzi, erl, sho i brt.
Sk?ad pfh bez zmian.
Jako ?e jest to jedna z ulubionych map pfh, mecz zapowiada? si? ci?zki. I rzeczywi?cie taki by?...dla [r], bowiem pfh zaj??o wszystkie kluczowe pozycje - winda ra w posiadaniu warmana, natomiast q i winda rl badziej, kisiu i blesh. Jako ?e odbicie windy ra by?o praktycznie niemo?liwe, r skoncentrowali swoje wysi?ki na tym, by fragowa? kolesi co b?d? chcieli si? do niej zbli?y?. Zreszt?, ca?kiem dobrze im to sz?o. Quad natomiast by? nie do ruszenia i blesh stara? si? pokrzy?owa?szyki bartowi i spó?ce.
Pocz?tkowo brak zgrania spowodowa?, ?e mimo stara?, [r] nawi?zywa?o równ? walk?. Sytuacja zmieni?a si? kilka minut przed ko?cem meczu, kiedy pfh - wyluzowane i spokojne trzymanych pozycji - zacz??o g?adko fragowa? Rebelsów. Na nic zda?y si? starania barta. [r] ulegli na tej mapie pfh 126 do 68.
Graczem mapy zostaje =pfh=kisiu, który konsekwentnie broni? windy rl i mia? g?ówn? zas?ug? w tym, ?e praktycznie wszystkie quady by?y dla graczy pfh.
Q2DM7
Jak w dobrej tragedii greckiej, wszystko wyja?nia si? na ko?cu. Tak te? mia?o by? w tym meczu. Ostatnia mapa - dm7.
Sk?ady obu klanów bez zmian.
Nie wiedzia?em jak oba klany graj? tutaj, ale ze sparów sng i [r] s?dzi?em, ?e to oni tu wygraj?. Mecz zacz?? si? od razu przewag? pfh prawie 20-fragow?. By?em przekonany ?e ju? po meczu. Warman zaj?? rl i jego klanowicze przeszkadzali [r] w zaj?ciu ra. Nagle co? z [r] drgn??o. Powoli ale powoli, zacz?li odrabia? frag za fragiem. 8 minut przed ko?cem meczu przewaga zmniejszy?a si? do nieca?ych 10 fragów. Zacz??a si? nerwówka, bo koledzy barta zaj?li ra na d?u?ej i zacz?li spycha? z pozycji warmana.
2 minuty przed ko?cem meczu....remis! Tak tak, zrobi?o si? bardzo nerwowo, nikt ju? nie pami?ta? o pozycji, wa?ne by?o zodbycie kilku fragów. Tylko ten team który odskoczy?by na 3-4 fragi móg? wygra? t? map?. Ta sztuka uda?a si? pfh, które w ostatnich 10 sekundach zdoby?o 3 fragi. Ostateczny wynik 131 do 128 dla pfh i 2:1 w mapach dla pfh.
Graczem mapy zostaje [r]hzi za swoje bardzo dobre statystyki, które odzwierciedlaj? te? to jak ofiarnie gra? o to by jego klan wygra?.
Graczem meczu zostaje =pfh=badziej za najrówniejsz? gr? spo?ród ca?ego klanu =pfh=. GG!

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.037
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl