-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: mdt vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Mors Dicit vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:LIGA I
Sędzia:flaga marlboro
Data:2006-10-22 22:10
Wynik:0:3
Fragi:223:510
Mapy:q2dm5, q2dm8, q2dm7
Wyniki:42:157, 63:151, 118:202
Dema:

Statystyki graczy
flaga Mors Dicit flaga Team On-Line Killers
q2dm5
aaa15:45
nn11:36
abh9:42
nocri7:41
Kabal32:18
q2dm8
abh19:41
nn15:39
nocri15:50
aaa14:37
Kabal35:24
q2dm7
nocri42:43
aaa29:59
abh26:65
nn21:61
Kabal71:40

Opis
WPROWADZENIE
Pami?tam jak rok temu przydzielali?my mdt do 2 ligi. Podnios?o si? wtedy sporo g?osów krytyki - a to ?e za s?abi, nie dadz? szans, na pewno spadn? do 3 ligi, nie wygrywaj?c ?adnego meczu. Jak wida?, decyzja by?a s?uszna, skoro obecnie pojawili si? ju? w pierwszej lidze. A pami?tam jak rok temu guandi - troch? pewnie w ?artach - zapewnia? mnie, i? jego dru?yna b?dzie (po 3c) kolejn?, najwi?ksz? rewelacj? ligi.

Dzi? potomkowi sukcesów mps! przysz?o stoczy? si? z innym fenomenem 1-ligi, czyli Danonkowymi ch?opakami. W zesz?ym sezonie bardzo wysokie, trzecie miejsce, by?o ?wietnym uwiecznieniem sukcesów jeszcze sprzed dwóch lat, kiedy to wywo?ali niez?? burz?, miot?c wszystkich po drodze w drugiej lidze. No, mo?e poza TaC, ale oni przed ko?cem ligi rozeszli si? do ró?nych klanów.

Dzisiaj oba teamy wygl?daj? zgo?a inaczej je?li chodzi o sk?ady. Czy ten czynnik zawa?y na zwyci?stwie?

To by? naprawd? pó?ny wieczór a ja dopiero co sko?czy?em s?dziowanie meczu BoD-3M. Jednak, widz?c drobne problemy z poszukiwaniem arbitra, zg?osi?em si? na ochotnika. W ko?cu takie mecze warto poogl?da?!
Nie musia?em nawet sugerowa? klanom serwera, gdy? same go wybra?y - Aster TDM #2. Dzi?ki temu mogli?my znów przej?? do meritum, tj. rozgrywania pojedynku.

Q2DM5
Przechodzimy to tej samej mapki, która rzopoczyna?a mecz BoD-3M, a mianowicie The Pits.
Sk?ad tOk : Jol, goat, norman i kabal.
Sk?ad mdt : aaa, nn, abh i ncr.


Mój typ na t? map? : tOk

Rozpocz?li?my - co ciekawe - dosy? wyrównanie! Przez krótki moment to nawet panowie z mors dicit obejmowali prowadzenie. Jednak tOk to przede wszystkim si?a teamplaya oraz cierpliwo?ci, tak?e nie przejmuj? si? zbytnio chwilowymi niedogodno?ciami tylko staraj? si? robi? swoje. W r?ce normana bardzo szybko wpada ra, które trzyma? tak mocno, ?e a? nie odda? go ju? a? do ko?ca. To w?a?nie tutaj rozwija?y si? wszystkie akcje br?zowych medalistów zesz?ego sezonu. Ka?dy - odpowiednio napakowany i dozbrojony - móg? spokojnie rusza? na walca.

W?a?nie, je?li chodzi o wy?ej wspominan? pozycj?, to niew?tpliwie na pochwa?y zas?uguje duet Jol & goat. Wida? ?e ch?opaki ?wietnie si? rozumiej? i uzupe?niaj? w ka?dym elemencie. Do szcz??cia brakuje im jeszcze kabala, który odwala czarn? robot?, czyszcz?c przedpole przed quadem, by ?aden ?mia?ek nie odwa?y? si? podej?? bli?ej.

Sztuka ta jak wida? udaje si?, bowiem mdt bardzo szybko spasowa?o. Samotne ataki nocriego czy abh to jeszcze za ma?o by zdzia?a? troszk? wi?cej. Czasami na walcu rzeczywi?cie a? gotowa?o si?, tylko co z tego skoro tOk by?o przygotowane na takie okazje. Skoro wyrwanie artefaktu nie wychodzi?o, nale?a?o pomy?le? by nn z aaa zacz?li mo?e walczy? o red armora? Nie mi ocenia? taktyk? ch?opaków; dla mnie jest wa?ne by by?a skuteczna a tego elementu im zabrak?o, co obrazuje zreszt? wynik 157 do 42.

Graczem mapy zostaje tOk.goat za spory wk?ad w zwyci?stwo. Nieraz ?wietnie odnajdywa? si? w roli stopera, który stopowa? ?mielsze posuni?cia mdt.

Q2DM8
Przechodzimy do najwi?kszej spo?ród wszystkich map tdm a mianowicie The Warehouse.
Sk?ad tOk pozostaje bez zmian.
Sk?ad mdt pozostaje bez zmian.


Mój typ na t? map? : tOk

3...2...1...Start! I znowu nerwówka, bowiem to mors dicit obejmuje prowadzenie! I nie jest to bynajmniej ju? przypadek tylko lepsze rozpracowanie taktyczne planszy. tOk chwilowo zagubione, próbuje napr?dce ?ata? niedoci?gni?cia. A niestety zaniedbali zupe?nie rl i pozycj? pod ps'em, gdzie spokojnie hasaj? sobie nocri i spó?ka, co rusz zbieraj?c kolejne powerupy.

Dopiero po 5 minutach, korekty toczków da?y rezultaty. Goat z normanem przerzucili ci??ar gry w stron? rocket launchera oraz pilnowania powerupów z do?u. I od razu pierwsze plusy taktyki - dwa ps'y wpadaj? w r?ce wspomnianego ju?, by?ego zawodnika aK oraz Jola. Od razu zmienia si? obraz gry - dochodzi w ekspressowym tempie do wyrównania i osi?gania sporej przewagi. Koledzy kabala ?a?uj? na pewno jednego - w ?adnym momencie meczu nie uda?o im si? utrzyma? dwóch ps'ów naraz. Je?li ju? ta sztuka si? udawa?a to na dos?ownie chwil? albo pod koniec pojedynku. Mo?e i mdt straci?o szanse na wygran? tej mapy ale ich zapa? nadal by? godny podziwu. Tym bardziej, i? abh równie? zdo?a? zgarn?? energetyczn? zbroj? (co prawda szybko rozbrojon? w pokazowej akcji z railgunów, ale o tym pó?niej).

Ten obraz gry pozosta? ju? nietkni?ty do ko?ca i jedynym zmartwieniem obu klanów by?o pilnowanie by dla ?adnej z nich wynik nie by? gorszy. 151 do 63 dla tOk.

Graczem mapy zostaje ponownie tOk.goat, który dzi?ki zmianie taktyki w trakcie meczu, zapocz?tkowa? zmian? obrazu gry na korzy?? swojego klanu.

Q2DM7
Ostatnia mapka tego wieczoru, tak naprawd? ju? o "pietruszk?" - The Slimy Place.
Sk?ad tOk pozostaje bez zmian.
Sk?ad mdt pozostaje bez zmian.


Mój typ na t? map? : tOk

Jak widzicie, postawi?em na tej mapie na kolegów kabala. Czemu? Ok, wiem ?e dm7 by?a specjalno?ci? takich klanów jak agl, mps! czy w?a?nie mdt. W?a?nie, by?a. Mo?e na drug? lig? jeszcze to wystarczy ale pierwsza to b?d? co b?d? troszk? inny poziom.

Ok, dosy? dywagacji - pora przej?? do zawodów. Tym razem jest odwrotnie ni? na poprzednich dwóch mapach; toczki zajmuj? kluczowe pozycje i to daje im pierwsze, wa?ne fragi. Przede wszystkim rocket launcher jest bardzo szczelnie pilnowany przez normana, który pi?knie rozdziela kolejne bronie kolegom a sam rzuca granaty w stron? red armora.

No w?a?nie - red armor. To tutaj przez pierwsze 10 minut sporo si? dzia?o i tak naprawd? ?adna strona nie mog?a powiedzie?, ?e trzyma t? pozycj?. Przechodzi?a dos?ownie z r?k do r?k. Widzia?em tutaj ca?e mdt by za chwil? obserwowa? wpadaj?cego kabala z goatem, którzy zbierali czerwon? zbroj?. Dochodzi?o do pi?knych pojedynków, nieraz zreszt? bardzo efektownych. Jednak?e z minuty na minut? to Danonkowe ch?opaki zacz??y narzuca? styl gry. Shotgun pilnowany przez Jola zacz?? przynosi? efekty i dzi?ki temu mo?na by?o przej?? do nast?pnego etapu, czyli totalnego przejmowania rejonu ra.

Na szczególn? pochwa?? zas?uguje w szczególno?ci gra kabala. Czasami wyczynia? takie rzeczy, ?e a? szcz?ka opada?a; zreszt? na pewno nie tylko mnie ale przeciwnikowi równie?. To on by? dyrygentem ca?ej gry i swoim zapa?em udowodni? jak bardzo wa?nym czynnikiem jest w?o?enie w ka?dy pojedynek maksimum energii.

tOk coraz bardziej oddala?o si? rezultatem od swojego przeciwnika by pod koniec mapy przekroczy? magiczn? barier? 200 fragów. Ostateczny wynik 202 do 118 dla tOk i 3:0 w mapach dla tego? klanu.

Graczem mapy zostaje nie kto inny jak tOk.kabal, który wyczynia? fenomenalne rzeczy na ra, co prze?o?y?o si? na jego statystyki.
Graczem meczu zostaje tOk.goat, który zaprezentowa? nie tylko bardzo równy poziom gry ale przede wszystkim spor? wiedz? w taktyce, która zaprocentowa?a szczególnie na dm8.

Mam tak?e ma?e wyró?nienie dla [mdt]ncr. Zawsze wiele osób mówi o nim ?e ma ?wietnego teamplaya. Potwierdzi? to równie? w tym pojedynku. Co prawda jego klan przegra? ale kiedy go obserwowa?em, mia?em nieodparte wra?enie jakby wynik meczu nie by? wcale taki z?y, jak by?o w rzeczywisto?ci. Niew?tpliwy motor nap?dowy dru?yny!

AKCJA MECZU
Na dm7 kabal ma ju? tylko 5 hp. Mimo to, uzbrojony w ssg i hb, zdoby? oko?o 10 fragów. By?o to tym bardziej imponuj?ce i? na tak w?skim obszarze jakim jest ra, nietrudno o strat? paru hp. Ta akcja z pewno?ci? mog?aby pój?? do filmu.

WNIOSKI

tOk : Pocz?tki mapy s? momentami s?abo grane, co uwidoczni?o mdt. Trzeba popracowa? nad tym elementem w szczególno?ci. Tak?e dobrze by by?o pomy?le? nad zmian? taktyki na dm8. Granie rl oraz rejonu pod ps'em pokazuje jak bardzo mo?e zmieni? si? obraz gry na swoj? korzy??.

mdt : Naprawd? sta? Was na wi?cej, tylko mam wra?enie ?e tak naprawd? przegrywacie mecz w szatni, mentalnie. Zaczynacie dobrze a potem odpuszczacie sobie, tak jakby?cie nie wierzyli w swoje tp. Do poprawienia!

Ja tylko przypominam o nadsy?aniu przez graczy poszczególnych map czyli tOk. goata oraz tOk.kabala, swoich demek na adres mailowy marlboro@fearfactory.pl

screenscreenscreen
Komentarze

norman
avatar
2006-10-19 15:51 
hf
V!ct!M
avatar
2006-10-23 00:15 
:| kabq moja szkółqa dm7 emo

pies
pies
pies
Matrix
avatar
2006-10-23 08:01 
Tutaj wszyskie mapy zrapowane ;D
feeble
avatar
2006-10-23 09:43 
nice
KuBi
avatar
2006-10-23 12:34 
kabal dawaj demko z dm7 emoemo niech sedzia doda
D4Ru$
avatar
2006-10-23 18:47 
kabal paintem dodał fragiemo gg
ZOMBI
avatar
2006-10-24 19:03 
marlboro wystaw paka :>
KuBi
avatar
2006-10-25 12:20 
kabal wins!! Fatality(czyt. Fiitalyty) !! emo
ace
avatar
2006-10-29 07:15 
o kabal umie grac emo POZDRO 600

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.066
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl