-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: tOk vs xD
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Team On-Line Killers vs xDivision flaga
Rodzaj:Runda 3
Sędzia:———
Data:———
Wynik:3:0
Fragi:434:201
Mapy:q2dm2, q2dm3, q2dm6
Wyniki:150:48, 120:107, 164:46
Dema:———

Opis
WPROWADZENIE
Synergy - jako jedyny ju? reprezentant trzeciej ligi w Pucharze Polski - trafi? w 3 rundzie na czarnego konia tych rozgrywek - nieobliczalny tOk klan. Murowanym faworytem by?o tOk. Jak by?o w rzeczywisto?ci i czy posz?o im tak g?adko, zaraz si? przekonacie.
Wszed?em sobie lu?no na mirca i zacz??em rozmawia? z dra. Nagle poprosi? mnie bym zast?pi? go przy zmaganiach obu wy?ej wymienionych klanów. Od razu podchwyci?em temat, gdy? chcia?em zobaczy? tOk "w akcji" oraz gr? jednego z ich reprezentantów - Cleanera.
Punktualnie o godzinie 21 oba klany pojawi?y si? w pe?nej krasie i poda?y mi server na którym chcia?y gra?. Skoro przyszed?em ju? "na gotowe", nie pozosta?o mi nic innego, jak tylko czerpa? przyjemno?? z obserwacji tego pasjonuj?cego meczu.

tOk wybra?o dm2 i dm3
[s] wybrali dm3 i dm6

Q2DM2
Sk?ad tOk : Cleaner, redaw, pwk i kabal
Sk?ad [s] : juby, bl!nd, george i hunt3r
Pierwsi wybrali map? panowie z tOk . Jest to wg mnie ich "homemap, na której spisuj? si? naprawd? wy?mienicie.
Zacz?li?my. Od pierwszych minut pocz?tki nale?a?y do Spoko Klanu. Kabal zadomowi? si? na redzie, którego nie odda? (lub przynajmniej bohatersko stara? si? nie odda?) do ko?ca meczu. Pwk lata? sobie dosy? lu?no po dole mape, g?adko kosz?c swojego przeciwnika z cg. Duet redaw + cleaner mieli z kolei gra? quada. Ten drugi mia? go wynosi?. Graczom Synergy nie pozostawa?o nic innego jak tylko chadza? po dole mapy i ucieka? przed enemy.
Pocz?tkowo tOk sz?o konsekwentnie obran? taktyk?. Cleaner dosy? spokojnie wynosi? kolejne quady i kosi? jak popadnie - i kogo popadnie.
Mimo to nie by?o to imponuj?ce tp w wykonaniu tok, które wg mnie mocno odpu?ci?o sobie przeciwnika b?d?c z góry pewnym zwyci?stwa. Ten moment rozlu?nienia zacz?li wykorzystywa? gracze Synergy, którzy od po?owy meczu zacz?li regularnie przeszkadza? Cleanerowi w wynoszeniu kolejnych quadów. Moim zdaniem cln mo?e mie? tu s?uszne pretensje do swojego kompana redawa, który zosta? "wykurzony" z windy rl, a to bardzo mocno os?abi?o motor nap?dowy tok-ów. tak wi?c duet juby z georgem (oraz czasem hunterem) zaj?li t? kluczow? pozycj?. Bezradny w tej sytuacji, Cleaner nie mia? du?ych szans na wej?cie do baseniku a co dopiero mówi? o wyniesieniu q. Od pewnego momentu Synergy zacz??o regularnie wynosi? ten cenny artefakt, co niestety nie przek?ada?o si? na wynik. tOk, niczym do?wiadczeni "wyjadacze", doskonale potrafili si? schowa? i nie pozwoli? przeciwnikowi na odrabianie strat. Sytuacja nie zmieni?a si?. Wynik 150:48 dla toczków.
Graczem mapy zostaje [s]juby, który swoj? postaw? i zaanga?owaniem, tchn?? w swoich kolegów wol? polepszenia wyniku i utarcia nosa przeciwnikowi.

Q2DM3
Teraz przenosimy si? na mapk? wybran? przez Synergy, a mianowicie - The Frag Pipe.
Sk?ad obu klanów nie uleg? zmianie.
Nie chc? uchodzi? za monotonnego, ale pocz?tek i gra do po?owy meczu przedstawia?a si? do dm2. tOk zaj??o wszystkie kluczowe pozycje (q i rg) i sytuacja wydawa?a si? niezagro?ona. Cleaner spokojnie wynosi? quad za quadem, nienerwowo str?caj?c kolejnych przeciwników i przekre?la? ich szanse na dobry wynik.
Nie wiem jak to okre?li?, ale stan "rozlu?nienia" kolegów kabala i spó?ki by? tak g??boki, ?e w pewnym momencie dos?ownie przysn?li. Niby grali nadal to samo, ale na scen? wkroczy?a ca?a czwórka [s] na czele z wyró?niaj?cym si? na tej mapie [s]georgem. To on pierwszy wkroczy? na bunkier i zablokowa? przeciwnikowi doj?cie do quada. Synergy zacz??o powolutku ale pewnie odrabia? straty. Postawa graczy [s] by?a tak heroiczna i tak desperacka, ?e nie mia?o ju? znaczenia kto wyniesie q - liczy?o si? samo jego posiadanie - najcz??ciej byli to jednak juby lub george. Dos?ownie "oczy?cili" cal? dm3. tOk, jakby w ogóle nieprzygotowane na taki obrót spraw, zacz??o lawinowo traci? frag za fragiem i robi?o si? coraz bardziej nerwowo o czym ?wiadcz? teksty typu "?a?osne", "co ty wyprawiasz!!!". Nie chc? wyj?? na stronniczego, ale by?em ju? pewien, ?e ta mapa oka?e si? sensacj?.
2 minuty do ko?ca meczu, pojawia si? quad, którego zgarnia...kabal!. Tak, to by?o genialne! Lecia? jak szalony by tylko nat?uc jak najwi?cej fragów, poniewa? ró?nica w wyniku wynosi?a w pewnym momencie ju? nawet poni?ej 10 fragów. Ten quadrun zadecydowa? o wszystkim - ostatecznie tOk przebudzi?o si? i wysz?o na prowadzenie, aczkolwiek bardzo w?t?e. Synergy nie dawa?o za wygran? lecz by?o to niestety za ma?o, gdy? ostatniego quada wyniós? ponownie kabal, przes?dzaj?c ostatecznie o wygranej Cleanera i spó?ki. Wynik 120 do 107 dla tOk.
Graczem meczu zostaje tOk.kabal, który w akcie desperacji (naprawd? by?o ju? nieciekawie), zgarn?? przedostatniego i ostatniego quada i cudem odmieni? wynik tego meczu. Pochwa?y dla niego i obu klanów za pasjonuj?c? gr?!

Q2DM6
Jako ?e [s] mia?o 2 przegrane mapy na koncie, mieli przywilej wybrania mapy.
Sk?ady obu klanów pozosta?y bez zmian. Tylko 5 minut przed ko?cem meczu hunt3r zdisconnectowa? si? i za jego miejsce wszed? [s]Qrt3.
Tym razem, tOk nauczone skutkami "olania" dwóch poprzednich map, na dm6 skupi?o si? i zacz??o mocnym akcentem.
Redaw usadowi? si? na bfg, lecz kiedy go nie mia?, lecia? pomaga? kabalowi oraz pwk, którzy pilnowali rejonów rg i reda. Z kolei Cleaner znowu zbiera? quady - tym razem skutecznie.
Synergy - zrezygnowane lub przygniecione nawa?em przeciwnika - z?o?y?o r?kawice i nie potrafi?o zaj?? ?adnej pozycji. Latali lu?no po mapie i tylko od czasu do czasu uda?o im si? kogo? str?ci?. Wydaje mi si?, i? nie ma powodu by rozwlekle rozpisywa? si? o tej mapie. tOk zagra?o "swoje", wreszcze w skupieniu mogli spokojnie powi?ksza? swoj? przewag?, a Cleaner konsekwentnie i do ko?ca zajmowa? quada i - wynosz?c go - sia? pop?och w szeregach [s]. Na tej mapie osi?gneli najwi?ksz? przewag? fragow?, wygrywaj?c ostatecznie 164 do 46 oraz ca?y mecz 3:0. Na tym sko?czyli 3 rund? Pucharu Polski i mog? w spokoju czeka? na nast?pnego przeciwnika. Gratuluj? zarówno wygranym jak i przegranym i ?ycz? obu klanom powodzenia!
Graczem mapy zosta? tOk.Cleaner, który gra? niczym maszynka do fragowania i zdoby? sam wi?cej fragów ni? ca?y team przeciwny razem wzi?ty.
Podobnie, graczem meczu nie móg? zosta? kto inny jak dzielny tOk.Cleaner, który zas?u?y? na to miano dzi?ki bardzo równej grze na wszystkich trzech mapach, co zreszt? ilustruj? statystyki. GG!

Uwaga : Przed meczem otrzyma?em informacj?, ?e [s]hunter powiedzia? dra, ?e b?dzie gra? na innym ip ni? poda? organizatorom a mianowicie - 193.151.64.160. Jako ?e nie jest to moja fucha, prosz? organizatorów o sprawdzenie tego szczegó?u, mimo i? moim zdaniem wszystko jest w porz?dku.

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.042
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl