-=-
Menu
Tabele
Serwisy
Linki
Ostatnie nowiny
2018-05-02 Krótkie podsumowanie PP
2018-04-25 Klasyfikacja PP-Biał ...
2018-04-23 Dzień Po. Relacja PFH
2018-04-17 Zapisy Zamknięte! Re ...
2018-03-29 Oferta Noclegów
2018-03-12 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-02-05 Puchar Polski 2018
2011-05-18 FINAŁ PP
Ostatnie mecze
Informacje
Puchar Polski #8
IRC: #plq2
Zapisy: wyłączone
Transfery: tak
Limit graczy: 6
Limit zapisy: 8 (drużyny) 2018-04-18
Klany gracza: włączone

Regulamin
Regulamin (Białystok 2018)!

------------------Regulamin------------------

1. System rozgrywek
- Drużyny zostają podzielone na 2 grupy po 3 klany
- 2 pierwsze klany awansują do półfinałów
- Zwycięzcy półfinałów zagrają o Puchar Polski, a przegrani w meczu o 3cie miejsce
- Klan z pierwszego miejsca w grupie A zmierzy się z klanem z drugiego i analogicznie w grupie B.
- Klan 3c jako gospodarz oraz TOK jako zwycięzca ostatniej PLQ2 zostają rozstawieni 3c- grupa A ToK grupa B
- Pula Map: q2dm1, q2dm2, q2dm3, q2dm5, q2dm6, q2dm7, q2dm8

2. Faza grupowa
- Rozgrywamy 3 mapy, każdy klan wybiera po 1 mapie. Ostatnia mapa wybierana jest na zasadzie odrzucenia z puli pozostałych map.
- 1 mapa rozgrywana jest przez drużynę, która jest rozstawiona jako gospodarz
- Drużyna, która miała lepszy bilans fragowy na swojej mapie decyduje, kto jako pierwszy zaczyna odrzucanie

3. Faza Pucharowa
-- Drużyny grają do 2 wygranych map. ? BO3
- Przed meczem drużyny wybierają mapy z puli (Punkt 1.)
- 1 mapa rozgrywana jest przez drużynę, która jest rozstawiona jako gospodarz
- W przypadku remisu (1:1) drużyna, która miała lepszy bilans fragowy na swojej mapie decyduje, kto jako pierwszy zaczyna odrzucanie

4. Terminarz
- Sobota 21.04.2018 Godzina 14:00 ? Losowanie grup
- 14:30 - Grupa A - pierwszy mecz - 3c vs ...
- 15: 30 - Grupa B - Tok vs ....
- Półfinały, mecz o 3cie miejsce oraz finał będą rozegrane w niedziele od godziny 12:00


-----------------Stary Regulamin---------------


1. Wst�p:

1.1 Jest to liga przeznaczona dla wszystkich polskich klan�w oraz graczy, kt�rzy graj� w Polsce.
1.2 Celem tej ligi/pucharu jest wy�onienie najlepszego teamu Polskiej sceny.
1.3 Wszelkie przejawy niesubordynacji b�d� surowo karane
1.4Wyra�amy przyzwolenie na tworzenie zespo��w sk�adaj�cych si� z graczy graj�cych na codzie� w r�nych klanach (tdm). Obowi�zuje zasada u�ywania nicka, z kt�rym dany gracz jest kojarzony na codzie�.
1.5Organizatorzy zastrzegaj� sobie mo�liwo�� wprowadzania korekt do regulaminu.

2. Liga

2.1 Liga sk�ada� si� b�dzie z 2 etap�w : rozgrywki grupowe oraz playoffy (zasada drabinki wb i lb)
2.2. Klany zostan� podzielone dwie grupy w drodze losowania
2.3 System rozgrywek 1 etapu: Ka�dy z Ka�dym
2.4 Mecze rozgrywane na mapach wybranych przez clanleaderow. Ka�dy Clanleader podaje s�dziemu dwie mapy, kt�re zostan� rozegrane.
2.5 Dru�yny, kt�re w ko�cowej klasyfikacji zajmuj� pierwsze 4 miejsca (w swoich grupach) przechodz� do 2 etapu : playoff�w
2.6 Playoffy rozgrywane b�d� na zasadzie drzewka wb/lb. Klany podzielone zostan� na pary. Wyniki tych mecz�w pozwol� na sporz�dzenie drzewka wb/lb
2.7 W przypadku wyniku remisowego 2:2 (fina�y gramy systemem bo5), o tym, kt�ry z klan�w zostaje w WB, a kt�ry spadnie do LB decyduje 5 mapa, wybierana przez klan, kt�ry wygra� wi�ksz� ilo�ci� frag�w

3. Klany:
3.1 Ka�dy cl jest zobowi�zany do zapisania minimum 5 graczy i maximum 13 (max 4 graczy spoza naszego Kraju, z czego 2 mo�e wyst�pi� w jednym meczu).
3.2 Ka�da dru�yna zobligowana jest do podania aktualnych danych, kt�re umo�liwi� kontakt; gg ClanLeadera, kana� ircowy, o ile takowy posiada itp.
3.3 Ka�dy gracz graj�cy w meczu ligowym jest zobowi�zany do korzystania z takiej ksywy jaka jest zapisana na ligowej stronie.
3.4 Ka�dy z graczy jest zobowi�zany do u�ywania powszechnie akceptowanej wersji r1q2, aproq2.
3.5 Ka�da pr�ba oszustwa b�dzie surowo karana.
3.6 Transfery nie b�d� mo�liwe w tej edycji turnieju; od momentu rozpocz�cia rozgrywek nie mo�na dokonywa� �adnych korekt w sk�adach.
3.7 Clan leader mo�e do ko�ca trwania rozgrywek grupowych dopisa� do sk�adu jednego gracza. Warunkiem dopisania jest brak mo�liwo�ci skompletowania czterech aktywnych graczy na mecze grupowe.
3.8 Ka�dy przypadek b�dzie rozpatrywany indywidualnie. Momentem dodania nowego gracza jest wpisanie go na wniosek organizator�w.

4. Mecze:
4.1 W przeci�gu ka�dego tygodnia ka�da dru�yna rozgrywa 1 mecz
4.2 Klany maja czas na ustalenie termin�w do niedzieli poprzedzaj�cej nadchodz�cy tydzie� (czyli 2 kolejki), w razie braku ustalenia termin�w organizator ustala termin mu odpowiadaj�cy i przydziela s�dziego.
4.3. Ka�dy mecz rozgrywany b�dzie na 4 wybranych przez clanleaderow mapach spo�r�d Q2dm1, Q2dm2, Q2dm3, Q2dm5, Q2dm6, Q2dm7, Q2dm8, q2next1.
4.4 Konfiguracja servera powinna wygl�da� nastepuj�co:
a) set powerups 1 b) set time limit 20 c) team damage ON d) overtime 5 min.
4.5 Ka�dy team jest zobligowany do wystawienia sk�adu 4 osobowego.
4.6 Je�li w przeci�gu 20 minut jeden z klan�w nie b�dzie dysponowa� kompletem graczy po tym czasie zostanie automatycznie wykorzystany wildcard, a je�li owy klanu ju� go wykorzysta� w/o na korzy�� teamu przeciwnego. W przypadku up�yni�cia regulaminowego czasu, a oba klany nie s� "kompletne" s�dzia ustala termin meczu jemu pasuj�cy bez mo�liwo�ci negocjacji (w ramach rozs�dku).
4.7 W przypadku, gdy w trakcie meczu jeden z klan�w nie b�dzie dysponowa� kompletem graczy s�dzia natychmiast zatrzymuje gr�
- w przypadku, gdy brak zawodnika spowodowany jest problemami z ��czem internetowym klan otrzymuje 2 minuty aby skompletowa� dru�yn�. Je�eli w ci�gu 2 minutowego timeoutu nikt z owego klanu nie po��czy si� z serwerem mecz mo�e by� kontynuowany.
- w przypadku, gdy brak zawodnika spowodowany jest umy�lnym disconnectem (zamierzone dzia�anie) klan otrzymuje 2 minuty aby znale�� zast�pc�. Je�eli w ci�gu 2 minut nikt z danej dru�yny nie po��czy si� – zostaje podyktowany odpowiednio wc (o ile klan takowy posiada), b�d� w/o.
4.8 Mo�na wzi�� jeden wildcard na rudne (dwa w czasie trwania ca�ej ligi, ale nie mo�na wzi�� dw�ch w/c w czasie trwania jednej rundy)
4.9 Je�li w czasie walki jeden z team�w b�dzie mia� mniej ni� 3 zawodnik�w i w ci�gu 120 sekundowego timeoutu nikt si� nie po��czy, zostanie podyktowany walkower na korzy�� przeciwnej dru�yny.
4.10. Klanom przys�uguje jeden 90 sekundowy timeout na map� (w przypadku overflooda zapauzowanie gry nie wp�ywa na wykorzystanie timeouta, najd�u�sza przerwa w grze mo�e wynie�� 120 sec, po up�ywie tego czasu gry s�dzia ma prawu wznowi� gr�)
4.11 W razie gdy jeden gracz ma zdecydowany zwi�kszony ping od pocz�tku meczu, a klan mimo to decyduje si� wystawi� go do gry, admin nie ma obowi�zku zatrzymywania gry - jednak mo�e reagowa� na to czy dany gracz mo�e kontynuowa� gr� czy nie (np wisi na wtyce)
4.12. W czasie meczu na obsie nie mo�e by� nikogo poza bezstronnym s�dzi� (dany adminy nie mo�e s�dziowa� meczu swojego klany, chyba ze dru�yna przeciwna wyrazi na to zgod�) .
4.13 Ka�dy zawodnik zobligowany jest do nagrywania dema z ka�dej mapy. O tym obowi�zku admin b�dzie przypomina� podczas countdownu. Po zako�czeniu spotkania s�dzia poprosi kilka wybranych os�b o przes�anie dem. W przypadku, gdy zawodnik nie prze�le dema w ci�gu 48 godzin od momentu zako�czenia spotkania zostaje automatycznie podyktowany walkower.
4.14 Ka�de spotkanie rozgrywane jest na polskich serwerach, kt�re przystosowane s� do rozgrywek.

5. Punktacja
5.1 Za wygran� map� klan otrzymuje 1 punkt.
5.2 Za przegrana map� klan otrzymuje 0 punkt�w.
5.3 Za walkower w rundzie (na jednej mapie) klan otrzymuje -1 punkt.
5.4 W przypadku r�wnej liczby punkt�w zdobytych przez klany, o miejscu w tabeli decyduje wynik bezpo�redniego spotkania, a nast�pnie ilo�� frag�w netto, je�li i to nie przyniesie rozstrzygni�cia po obu rundach , klany zagraj� 9 map� (decyduj�c�) kt�rej do tej nie gra�y.

6. Prawa i Obowi�zki
6.1 Ka�dy klan ma mo�liwo�� podania maxymalnie 13 graczy, minimalna ilo�� graczy to 5.
6.2 Po wyznaczonym okresie zapis�w do ligi sk�ady nie mog� by� aktualizowane.
6.3 Za ka�d� pr�b� oszustwa b�d� przyznawane kary
6.4 Dysponujemy baza ip graczy z plq2 dzi�ki czemu gracze podaj�cy si� za kogo� innego b�d� wychwytywani.
6.5 Zmian� ip/providera itp. nale�y zg�osi� organizatorom co najmniej 2 dni przed meczem ligowym (zg�oszenie klanu na stronie wymusi podanie ip gracza oraz w razie zmiennego ip - neo - miasta z jakiego gra), wys�anie innego ip ni� jest podane na stronie ligi w dniu meczu nie b�dzie brane pod uwag�.
6.6 Mo�na u�ywa� fullbrightow
6.7 Nie mo�na u�ywa� AIM botow, wallhackow, ani innych tego typu "wspomagaczy"
6.8 Zakaz u�ywania edytowanych modeli (broni, postaci, item�w tzw. Spiked rockets) pod gro�b� walkowera i usuni�cia z ligi ewentualnie zbanowania dresu ip.
6,9 ClanLeader odpowiedzialny jest za wszystko (zachowanie, terminy etc) i w przypadku ew. nagr�d on rozdziela je miedzy klanowicz�w...
6.10. Ka�dy klan jest zobligowany do wydelegowania przedstawiciela (CL b�d� wa, dla pewno�� wskazane aby byli wszyscy gracze przewidziani na gr� w danym meczu) do reprezentowania klanu na specjalnym kanale przedmeczowym, kt�ry zak�ada admin meczu na 30 minut przed godzin� rozpocz�cia rozgrywki, kt�ry w 100% odpowiada za decyzje podejmowane w zwi�zku ze zbli�aj�cym si� meczem (serwer, sk�ad, wc etc).
6.11. Przedstawiciel ka�dego z klan�w (cl, wa etc) zobligowany jest do wybrania (z listy serwer�w ligowych opublikowanych na stronie ligi) minimum dw�ch adres�w IP, na kt�rych chcia�by aby jego klan rozgrywa� dany mecz ligowy (maja to by� dwa r�ne serwery, r�nice port�w s� traktowane jako jeden adres serwera). W przypadku podania tylko jednego adresu ip, jest to jednoznaczne z tym, �e dany klan zawierza wyb�r serwera adminowi danego meczu (chyba �e, klan przeciwny zgodzi si� na podane IP). Je�eli dany klan ma w swoim sk�adzie gracza z zagranicy i ma zamiar on gra� w danym meczu, jego ping i warunki gry nie wp�ywaj� na wyb�r serwera, admin por�wnuje pingi i warunki do gry tylko graczy z polski (gracze z zagranicy s� zobowi�zani do pod stosowania si� do wybranego serwera).
6.12 Ka�dy gracz ma nakaz nagrywania w�asnego dema i na ��danie s�dziego ma obowi�zek przekaza� mu je w niezmienionej formie, ka�da modyfikacja jest jednoznaczna z pr�b� oszustwa.

7. Kary

7.1 Nie powiadomienie organizator�w ligi o zmianie ip i gra z innego ip - odsuni�cie danego zawodnika kolejnego meczu, anulowanie wyniku mapy, na kt�rych gra� �w gracz
7.2 Gra z innego ip pokrywaj�cego si� z ip innej wcze�niej zg�oszonej osoby do ligi bez wcze�niejszego uzasadnienia - usuni�cie z ligi gracza.
7.3 Gra w klanie, kt�rego, nie jest si� cz�onkiem - usuni�cie z ligi i gracza i klanu
7.4 Zatrzymanie gry przy pomocy komendy hold - pierwszy raz ��ta kartka, za drugim kick z serwera.
7.5 Gra na wszelkiego rodzaju wspomagaczach (AIM bot, wallhack) usuni�cie z ligi gracza i klanu w jakim gra�.
7.6 Gra na nicku r�nym od tego podanego na stronie ligi - kara meczu dla gracza, w przypadku podobnej sytuacji kolejny raz kara dw�ch meczy itd.
7.7 Brak dema z meczu (jednoznaczne z pr�b� zatuszowania czego�) - w/o na korzy�� dru�yny przeciwnej na danej mapie, kara meczu dla gracza, w przypadku drugiej "wpadki" automatyczne usuni�cie z ligi.
7.8 W przypadku stwierdzenia edycji dema przes�anego organizatorom PLQ2I kara jak w pkt 7.7
7.9 W przypadku gry trzech obcokrajowc�w w meczu walkower na korzy�� dru�yny przeciwnej oraz konsekwencje wobec graczy.

^^^
0.031
samochód | najnowsze strony w controlwebs.pl